Top
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งหมายของ นพ.ประสิทธิ์และพญ.วลัย วิรัชศิลป์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงได้รับการ ดูแลรักษาพยาบาลที่มาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ศัลยแพทย์, สูตินรีแพทย์, กุมารแพทย์, อายุรแพทย์ฯลฯ ล้วนแต่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีบุคลากรที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ได้เติบโตไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพและการให้การบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยการใช้ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับประโยชน์ พร้อมทั้งมั่นใจคุณภาพในการรักษาพยาบาลและตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ด้วยความไว้วางใจในมาตรฐานการดูแล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์จึงได้ขยา ยพื้นที่ให้บริการจาก 2 อาคารเป็น 3 อาคาร โดยเพิ่มขนาดเตียงรองรับผู้ป่วยใน และขยายแผนกฟอกไต ซึ่งอาคารที่ 3 จะเน้นย้ำในเรื่องของแผนกผู้ป่วยนอกมีการเพิ่มห้องตรวจเป็น 10 ห้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วกับผู้มาใช้ เพิ่มห้องผ่าตัดเป็น 2 ห้อง รวมไปถึงห้อง Lab, ห้องUltrasound, ห้อง X-Ray คอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องพักสำหรับแพทย์เพื่อผ่อนคลายระหว่างทำการรักษาอีกทั้งยังมีห้องพักทั้งห้องพิเศษและ VIP.ที่คอยให้บริการด้านความปลอดภัยระหว่างทำการรักษามากยิ่งขึ้น และมี Internet เพื่อให้ผู้มารับบริการมีกิจกรรมทำระหว่างรอการรักษา
จากความสำเร็จรวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จึงทำให้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ไม่หยุดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลหรือการบริการในด้านต่าง ๆ เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลวิรัชศิลป์จึงไม่หยุดค้นหาทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการรักษาเช่นกัน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มของผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ดังคำขวัญของโรงพยาบาลที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน คือ “อบอุ่น ทันสมัย ห่วงใยจากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ”
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในจังหวัดชุมพร ภายในปี 2565
พันธกิจ (Mission)
ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยึดคุณธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้รับบริการและบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
พันธกิจ (Mission)
ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยึดคุณธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้รับบริการและบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
รางวัลและใบรับรอง

ผ่านการรับรอง
ISO 9001:2015

ผ่านมาตรฐานจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited