Top
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram+U/S Breast)

ยิ้มได้ ถ้ารู้ทัน "มะเร็งเต้านม"! กับโปรโมชั่น ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram+U/S Breast) จากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ซึ่ง "มะเร็งเต้านม" เป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยที่ปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน! ได้

แล้วคุณรู้หรือไม่? ว่า "มะเร็งเต้านม" สามารถรักษาให้หายขาดได้ ! แต่ต้องตรวจพบให้เร็วและรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

ราคา 2,500 (รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว)

Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited