Top
ประกาศตำแหน่งงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN. (จำนวน หลายอัตรา) ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
3. มีใบประกาศหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (จำนวน หลายอัตรา) ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว)
2. จบการศึกษา วุฒิ ปริญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
3. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ / และเป็นสมาชิกของสภาการพยาล
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
(1) มีสัญชาติไทย
(3) เพศหญิง – ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่ต่ำกว่า 23 - 40 ปี
(4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
(5) มีใบอนุญาต / ใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : เภสัชกร 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. เพศ หญิง/ชาย
2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเภสัชกรรมศาสตร์
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
  (1)เพศหญิง  อายุ  25 ปีขึ้นไป (2)วุฒิการศึกษา ปวส -ป.ตรี  ไม่ระบุสาขา (3)ประสบการณ์ ด้านการงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจาณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
(1) เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป  (2) ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว (3) วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง  (4) ประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ  (5) คุณสมบัติอื่นๆ ต้องผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงานแ่ห่งชาติ หรือหนังสือรับรองความรู้และความสามารถมาแล้ว
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited