Top
ประกาศตำแหน่งงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN. (จำนวน หลายอัตรา) ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
2. จบการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
3. มีใบประกาศหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (จำนวน หลายอัตรา) ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
2. จบการศึกษา วุฒิ ปริญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
3. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ / และเป็นสมาชิกของสภาการพยาล
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
(1) เพศหญิง – ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
(2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
(3) มีใบอนุญาต / ใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสนับสนุนทั่วไป 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศกรรมโยธา
2. มีประสบการณ์ด้านโครงสร้างอาคารจะพิจารณาพิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
คุณสมบัติ
1. อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิทยาศสาตร์บัณฑิต
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited