Top
ราคาห้องพักฟื้นผู้ป่วยอาคาร จุน
ราคา
ห้องพิเศษ 23-24
1,950
ห้องพิเศษ 25-26
1,650
ห้อง VIP 23
2,250
ห้อง VIP 24
3,090
ห้อง ICU
4,150
ราคาห้องพักฟื้นผู้ป่วยอาคาร นพ.ประสิทธ์
ราคา
ห้องพิเศษ 34 35 36 37
2,550
หมายเหตุ : ราคาค่าห้องพักรวมค่าบริการพยาบาล และค่าอาหารแล้ว
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited