Top
นพ.ปวิชญ์ วิรัชศิลป์
แพทย์ : ศัลยแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ประจำ : แผนกศัลยกรรมภายใน
วันออกตรวจ
ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุด) 08.00 น. - 17.00 น.
นพ. อิทธิพัทธ์ รักแดง
แพทย์ : สูตินรีแพทย์
ประจำ : สูติ-นรีเวช
วันออกตรวจ
ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุด) 08.00 น. - 17.00 น.
นพ. วีระพงษ์ ชุมภู
แพทย์ : อายุรแพทย์
ประจำ :
วันออกตรวจ
จันทร์ - ศุกร์ 07:00 - 12:00
พญ.นลินรัตน์ รักแดง
แพทย์ : กุมารแพทย์
ประจำ :
วันออกตรวจ
ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุด) 08.30 น. - 15.00 น.
พญ.ปาริชาติ บุญมี
แพทย์ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ประจำ : อายุรกรรมหัวใจ
วันออกตรวจ
จันทร์ , พุธ 16:00 - 18:00
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited