Top
ไตเทียม

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐานและทันสมัยโดยอายุรแพทย์โรคไต     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-542-555 ต่อ 3301

Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited