Top
กายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาความเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายจากสภาวะหรือโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน มีนักกายภาพบำบัด พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-542-555 ต่อ 1113

Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited