Top
กุมารเวชกรรม

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็กทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรัง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก  โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไปและสาขาต่างๆ

Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited