Edit
Click here to add content.

Principal Health Care

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ

ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เปิดให้บริการรวม 12 แห่งใน 10 จังหวัด โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลในเครือแห่งแรกในภาคใต้

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ 1
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งหมายของ นพ.ประสิทธิ์และพญ.วลัย วิรัชศิลป์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงได้รับการ ดูแลรักษาพยาบาลที่มาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ศัลยแพทย์, สูตินรีแพทย์, กุมารแพทย์, อายุรแพทย์ฯลฯ ล้วนแต่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีบุคลากรที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

จากความสำเร็จรวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จึงทำให้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ไม่หยุดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลหรือการบริการในด้านต่าง ๆ เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลวิรัชศิลป์จึงไม่หยุดค้นหาทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการรักษาเช่นกัน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มของผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ดังคำขวัญของโรงพยาบาลที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน คือ
“อบอุ่น ทันสมัย ห่วงใยจากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ”

“Healthcare
Enabler”

MISSION | พันธกิจ

ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยึดคุณธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้รับบริการและบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ