Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง ชายและหญิง โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

“ในนี้ไม่มืดนะฮะ ตรวจก่อนลดความเสี่ยง”
โรคมะเร็ง เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็น “อันดับต้น ๆ” แต่ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก ก็สามารถรักษาให้หายได้🦠
.
🏥โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ขอมอบแพ็กเกจแทนความห่วงใย
💖ตรวจคัดกรองมะเร็ง คุณผู้ชาย,คุณผู้หญิง 💖
🧑คุณผู้ชาย ราคา 4,999 บาท (ตรวจทั้งหมด 11 รายการ)
👩คุณผู้หญิง ราคา 7,999 บาท (ตรวจทั้งหมด 13 รายการ)
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)
.
📞ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 077-542-595 (Check Up Center ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

Share Post: