Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 3 โรคร้าย (โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคทางสมอง)

“อย่าให้ช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณ ต้องหมดลง!”
กับ 3 โรคร้ายที่จะทำลายความสุขของคุณ ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคทางสมอง
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ขอมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 3 โรคร้ายในราคา 7,900 บาท (ปกติ 12,600 บาท)
รายการตรวจ 5 รายการ
✅ ตรวจร่างกายโดยแพทย์และให้คำแนะนำ
✅ ตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงหัวใจ (CT Calcium Scoring)
✅ ตรวจอัลตร้าซาวด์ หาสิ่งผิดปกติในช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)
✅ ตรวจคัดกรองหามะเร็งปอด (Low Dose CT Chest)
✅ ตรวจอัลต้ราซาวด์หลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (U/S Carotid Vascular)
📌สามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

ซื้อก่อนใช้ทีหลัง ซื้อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่าน LINE My shop https://shop.line.me/@virajsilp ขยายเวลาการใช้งานได้ถึง 30 กันยายน 2565

Share Post: