Edit
Click here to add content.

ตรวจหาปริมาณ ภูมิต้านทานก่อนและหลัง ฉีดวัคซีนโควิด-19 | Covid-19 IgG Antibody

สามารถตรวจได้ทั้งก่อนและหลัง การฉีดวัคซีน ด้วยการตรวจหาภูมิต้านทาน
Covid-19 IgG Antibody สามารถตรวจหาปริมาณภูมิต้านทานรู้ผลภายใน 1 ชั่วครึ่งเท่านั้น!

ตรวจก่อน+หลัง ฉีดวัคซีน
2 ครั้ง ราคา 1,800 บาท (ปกติ 2,860)
ตรวจหลังฉีดวัคซีน
1 ครั้ง ราคา 999 บาท (ปกติ 1,430)

หมดเขต : 30 กันยายน 2564
ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และบริการแล้ว ( รวมถึงได้รับใบรับรองแพทย์ + ผลตรวจจากห้องแล็บ )

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email