Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:ตรวจสุขภาพ

นพ.ปณัฐพงษ์ พงษ์อิศราพันธ์

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ทำนัด : นพ.ปณัฐพงษ์ พงษ์อิศราพันธ์