Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

นพ.พรพงศ์ จิตต์ประทุม

  • 2554 ถึง ปัจจุบัน อายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
  • 2551 ถึง 2553 แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลศิริราช
  • 2550 ถึง 2551 แพทย์ โรงพยาบาลสุขสำราญ
  • 2549 ถึง 2550 แพทย์ โรงพยาบาลกะเปอร์
  • 2548 ถึง 2549 แพทย์ โรงพยาบาลระนอง

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09:00-12:00 09:00-12:00

ทำนัด : นพ.พรพงศ์ จิตต์ประทุม