Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:อายุรกรรม

พญ.กนกรัตน์ เพชรศรีจันทร์

  • ปัจจุบัน อายุรแพทย์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
13:00-15:00

ทำนัด : พญ.กนกรัตน์ เพชรศรีจันทร์