Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ตรวจสอบลำดับและยืนยันข้อมูลก่อนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ล็อตแรก

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบลำดับการฉีดวัคซีน

ลำดับการฉีด จะเรียงลำดับการลงทะเบียนจองวัคซีน (ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการชำระเงินก่อน-หลัง)

ลำดับการฉีดวัคซีนดังกล่าว จะถูกจัดเรียงให้ฉีดตามลำดับวันอีกครั้ง เมื่อทางโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ได้รับวัคซีนจากทางองค์การเภสัชกรรมแล้วจะประกาศวันฉีดวัคซีนจริงอีกครั้ง ฉีดวัคซีนประมาณเดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวนที่จองวัคซีนไว้ทั้งหมดทุกท่าน

ข่าวสารอัปเดตจาก องค์การเภสัชกรรม เกี่ยวกับการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา "รอบที่ 2" ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64

ตรวจสอบได้เฉพาะผู้ที่ชำระเงินใน เดือนกรกฏาคม 2564 เท่านั้น

สามารถตรวจสอบลำดับวันและเวลาการฉีดวัคซีคได้

(หากท่านใดค้นหาแล้ว ไม่ปรากฏวันและเวลาการฉีด แสดงว่ายังไม่ถึงรอบการฉีดวัคซีน)

ลำดับการฉีด จะเรียงลำดับการลงทะเบียนจองวัคซีน (ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการชำระเงินก่อน-หลัง)
เงื่อนไขในการให้บริการ

  • สำหรับผู้ที่ยืนยันฉีดช่วงเดือนธันวาคม จะอยู่ในรอบถัดไปและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คาดว่าจะได้ฉีดในเดือนมกราคม 2565 เนื่องจากทางองค์การเภสัชกรรมเลื่อนการจัดส่งวัคซีน ทำให้จำเป็นต้องขยับรอบวัคซีนออกไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางรพ. จะรีบประกาศให้ทราบอีกครั้ง
  • หากลำดับใดไม่พร้อมฉีด กรุณาติดต่อกลับมาที่รพ. ซึ่งจำเป็นต้องเลื่อนไปอยู่ในรอบถัดไป และ ทาง รพ. จะเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาแทน
  • วันและเวลาการฉีดในรอบถัดไป จะประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (คาดได้ฉีด ม.ค. 2565)

ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกข้อมูล ยืนยันการฉีดวัคซีน

เมื่อทราบ “ลำดับการฉีดวัคซีน” แล้ว ต้องลงทะเบียนยืนยันข้อมูลก่อนฉีดวัคซีน ตามจำนวนวัคซีน/เข็ม ที่ได้จองไว้ให้ครบถ้วน

ยืนยันข้อมูล 1 ท่าน / 1 ครั้ง (จนครบจำนวนวัคซีนที่ชำระเงิน)
ตัวอย่าง คุณลูกค้ามีสิทธิการชำระเงินในชื่อเดียวกัน 2 เข็ม ต้องการให้ตัวเองฉีด 1 เข็ม และโอนสิทธิให้แม่ฉีด 1 เข็ม คุณลูกค้าต้องลงทะเบียนเข้ามาทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ท่าน

ระยะเวลาการบันทึกข้อมูล วันที่ 8 - 31 ตุลาคม 2564

ขั้นตอนที่ 3 : รอวันประกาศวันฉีดวัคซีน

เมื่อบันทึกข้อมูลยืนยันการฉีดวัคซีนเรียบร้อย จนครบจำนวนเข็มที่ได้ชำระเงินไว้แล้ว
รอการประกาศวันและเวลาฉีดวัคซีนอีกครั้ง เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีน “โมเดอร์นา” จากทางองค์การเภสัชกรรมแล้ว โดยจะเริ่มตามลำดับการฉีดวัคซีนที่ได้ระบุไว้ จนครบจำนวนทุกๆท่าน

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ หวังว่าจะไม่มีเหตุปัจจัยใดๆ ที่ทำให้วัคซีนต้องเลื่อนออกไปอีก เพื่อให้ทุกๆท่านได้รับบริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ได้อยากรวดเร็วที่สุด โรงพยาบาลพร้อม! ผู้ใช้บริการพร้อม! วัคซีนต้องพร้อมด้วย!

ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

  1. นำบัตรประชาชน/Passport เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน (ใบยืนยันข้อมูลผู้รับวัคซีน)
  2. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาตรงเวลาที่นัดหมายไว้
  3. ท่านที่ต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ผู้รับการฉีด สามารถนำสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสิทธิ เขียนระบุ ชื่อผู้ที่ต้องการฉีด พร้อมทั้งระบุเลขรหัสการจองให้ครบถ้วนและนำมายื่นในวันนัดหมาย
  4. ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเขียนและเซ็นเอกสาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการฉีด (ถ้าไม่ดาวนโหลด สามารถมากรอกเอกสารได้ที่หน้างาน ในวันที่ฉีด)

Q&A คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับวัคซีน “โมเดอร์นา”

A: ข้อมูลที่คุณลูกค้าได้ให้ไว้ ได้รับการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ ด้วยระยะเวลาผ่านมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนจองครั้งแรก ทางรพ. จำเป็นต้องได้รับข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากคุณลูกค้าครับ เช่น ประวัติการฉีดวัคซีน เพราะมีความสำคัญอย่างมากในการฉีดวัคซีน Moderna เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดครับ อีกทั้ง สำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนผู้ฉีดวัคซีน เปลี่ยนจำนวนเข็ม ก็สามารถทำในระบบนี้ได้เลยครับ

คำตอบ: ประกันภัยผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) โดยแพทย์ลงความเห็นว่ารักษาไม่หาย หรือ กรณีเสียชีวิต อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)* วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท
การสูญเสียอวัยวะ (พิการ) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาทต่อโดส
การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) เท่านั้น อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาทต่อโดส (โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 90 วันหลังจากรับวัคซีน และแพทย์ต้องลงความเห็นว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากวัคซีน)

คำตอบ : ณ ปัจจุบันต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป

คำตอบ : ผู้ที่มีโรคประจำตัว มียาที่ต้องรับประทานทุกวัน หรือมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์

คำตอบ : 
– หญิงที่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปสามารถฉีดวัคซีน Moderna ได้ กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อของดการฉีดวัคซีน
– หญิงให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนได้

คำตอบ : ทางโรงพยาบาลจะประกาศทาง Facebook Fanpage /LINE OA ของโรงพยาบาล (@virajsilp)  และส่ง SMS หาคุณลูกค้าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในระบบยืนยันข้อมูล

คำตอบ: ท่านสามารถเก็บวัคซีนได้จนกว่าจะหมดอายุ เบื้องต้นข้อมูลจากทางองค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน อายุของวัคซีนอยู่ระหว่าง 4-6 เดือน นับตั้งแต่วันที่มาถึง

ทั้งนี้ในวัคซีนล็อตแรก สำหรับท่านผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเข้ารับวัคซีนในช่วงไตรมาส 4/64 ท่านสามารถเลื่อนรับวัคซีนอย่างช้าสุด คือก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดอายุ ส่วนท่านที่จองวัคซีนล็อตเพิ่มเติม คาดว่าจะพร้อมให้บริการในช่วงไตรมาส 1-2/65

คำตอบ : โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ขอแนะนำตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ

คำตอบ : ท่านสามารถศึกษาข้อควรระวังและข้อควรรู้ก่อนเข้ารับวัคซีนทางเลือก Moderna ดังนี้
– ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัว
– กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อของดการฉีดวัคซีน
– หากเพิ่งฉีดหรือกำลังจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ควรเว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนโควิด 4 สัปดาห์
– พักผ่อนให้เพียงพอ หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
– ก่อนถึงวันฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำให้เพียงพอ งดครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารให้เรียบร้อย

คำตอบ: จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีน (ล็อตแรก) ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนถึง 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้กำหนดการมาถึงของวัคซีน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้นำเข้า และองค์การเภสัชกรรมในการจัดสรรวัคซีนมาถึงโรงพยาบาลร่วมด้วย

คำตอบ: นำบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (ตัวจริง) และหลักฐานการลงทะเบียนยืนยันการฉีดวัคซีนในระบบเว็บไซต์

คำตอบ:

  1. คุณลูกค้าสามารถแก้ไขในระบบเว็บไซต์ ในส่วน “กรอกข้อมูลผู้ฉีดวัคซีน” ระบุรายละเอียดรายชื่อที่ต้องการโอนสิทธิได้ทันที
  2. เปลี่ยนสิทธิในวันและเวลาการฉีดจริง โดยโดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรายชื่อหลักฐานการชำระเงิน เขียนมอบอำนาจให้กับบุคคลที่ต้องการ ดำเนินการได้ในวันที่มาบริการฉีด 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
077-542-555 ต่อ 2114
(ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-16:00น.)

ลงทะเบียนจองและชำระเงิน (รอบเพิ่มเติม)

คาดได้ฉีดช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2565