Edit
Click here to add content.

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Welcome to Virajsilp Hospital

บริการของเรา

จักษุแพทย์ (เฉพาะทางดวงตา)

แพทย์เฉพาะทางจักษุ ดูแลและรักษาดวงตา โรคเกี่ยวกับดวงตา เพราะอวัยวะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกายคือ “ดวงตา”

✅ ตรวจโรคตาทั่วไป
✅ ต้อกระจก
✅ ต้อเนื้อ
✅ ตรวจเบาหวานขึ้นตา
✅ อุบัติเหตุทางตา