Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Welcome to Virajsilp Hospital

บริการของเรา

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ให้บริการวินิจฉัยรักษา ผ่าตัดโรคทางศัลยกรรม ระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วที่ไต ท่อไต กรวยไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อทางเดินปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต การผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโต  การผ่าตัดทำหมันและแก้หมัน และการส่องกล้องสลายนิ่วมีข้อดีคือ ทำให้ลดขนาดแผลในการผ่าตัดเล็กลง ความเจ็บปวดน้อยลงกว่าการผ่าตัดมาก ปริมาณเนื้อไตที่ถูกทำลายน้อยมาก ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยลง ระยะเวลาในการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลน้อยลง เป็นต้น โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน