มูลนิธิ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร สนับสนุนเงินทุนสงเคราะห์บุตร พนักงานโรงพยาบาลวิรัชศิลป์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มูลนิธิ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร สนับสนุนเงินทุนสงเคราะห์บุตร ให้กับพนักงานโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ที่มีบุตรอยู่ระหว่างการศึกษา อนุบาล 1 – มัธยมศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และมีรายได้ตามเงื่อนไขที่ทางมูลนิธิกำหนด จำนวน 51 ทุน ทุนละ 2,000 บาท